Garanciális Feltételek és Jogszabályok

 

Tutti-Tex Garancia

- A Tutti-Tex Kft. szavatolja, hogy az általa forgalmazott termékek konstrukciója és gyártási eljárása biztosítja a jó használati minőséget és azt, hogy jótállási időn belül nem fognak meghibásodni. A szavatosságot jótállással biztosítja.

- A jótállás igényt, jótállási jeggyel lehet érvényesíteni.

- Jótállásra jogosult az a végfogyasztó, vagy viszonteladó aki a terméket a Tutti-Tex Kft.-nél vásárolta.

- A Tutti-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 év jótállást vállal az általa forgalmazott, vagy forgalmazott és beépített termékekre. Ha a Tutti-Tex Kft. végzi a beépítést akkor a beépítésre is vonatkozik a jótállás.

- A jótállás akkor érvényes, ha az árun időközben nem végeztek semminemű módosítást (szerelés, átalakítás, stb.), nem sérült meg, nem festették le, és azt az előírásoknak megfelelően szerelték be, használták.

- Amennyiben a termék hibája nem konstrukciós vagy gyártási hibából fakad és annak meghibásodása a nem rendeltetésszerű használat közben történt, akkor a termék tulajdonosa a jótállást elveszíti. A termék javítását ekkor is vállaljuk, de a javítási díj ellenében végezzük.

- A jótállás a Tutti-Tex Kft. telephelyén érvényesíthető.

- Érvényesítéséhez a vevőnek írásban kell bejelentenie a hibát és megküldeni a hibás terméket.

 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a nálunk vásárolt termék garancia időn belüli meghibásodása esetén a következő eljárást követi cégünk:

- Amennyiben a termék átvételekor megállapítható, hogy a hiba rongálásból, vagy nem rendeltetésszerű használatból következett be a termék a jótállást elveszíti

- Látható, egyértelmű sérülés esetén a termék átvétele megtagadható és garanciája azonnal megvonható.

- Beérkezést követően a terméket bevizsgálásra továbbítjuk a SECURIDEV Magyarország Kft-hez.

- Ha a SECURIDEV Magyarország Kft. megállapítja, hogy a hiba nem granciális jellegű, tájékoztatjuk a vásárlót a javítás várható költségéről és annak időtartamáról.

- Az árajánlat tartalmazni fogja a javítási és szállítási költségeket.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

 

1. § (1)1 Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

2. § (1) A jótállás időtartama egy év.

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a forgalmazó nevét és címét,

b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,

c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,

d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,

e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

 

4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

 

5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a javítás módját,

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

 

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

 

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.